EN 659

EN659

 

EN 659: Standard za zaštitne rukavice za vatrogasce

Zaštitne rukavice za vatrogasce moraju biti u skladu sa zahtjevima EN659:2004+A1:2008 Evropskog standarda. Činjenica da rukavice zadovoljavaju ovaj standard, je to da mora biti naznačeno (napisano) na rukavici u obliku piktogramskog simbola i CE simbola koji potvrđuje da su iste prema normi standarda.

 

EN659 standard zbraja zahtjeve nekoliko standarda:

1) EN 388 – Zaštita od mehaničkih opasnosti, rukavice

2) EN 407 – Zaštita od termalnih opasnosti, rukavice

3) EN 420 – Opšti zahtjevi, zaštitne rukavice

Očito je da vatrootporne rukavice moraju ispuniti najvisočije zahtjeve u poređenju sa drugim zaštitnim rukavica, zaštitne rukavice za vatrogasce su najbolje zaštitne ruakvice između ostalih rukavica.

Sljedeća tabela pokazuje sve zahtjeve.

EN659:2004+A1:2008
Zahtijevi

Norme

3.1.
Opšti zahtjevi
U skladu sa EN420
3.2.
Dužina rukavice i veličina
Za veličinu 9: min.290mm
3.3.
Otpornost na abraziju
Razina 3 (min. 2000 ciklusa), dlan
3.4.
Otpornost na rezanje oštricom Razina 2 (index 2,5) dlan/lice
3.5.
Otpornost na trganje Razina 3 (50 N), dlan
3.6.
Otpornost na probijanje Razina 3 (100 N), dlan
3.7.
Otpornost na gorenje Razina 4, max. vrijeme gorenja. 2sec, vrijeme usijanja max. 5sec
3.8.
Otpornost na konvekcijsku toplotu Razina 3 (HTI24 min.13sec), dlan/lice
3.9.
Otpornost na radijacijsku toplotu t24 min. 20 sec pri 40kW/m², lice
3.10.
Otpornost na kontaktnu toplotu Min 10sec pri temp. od 250°C, dlan (mokro/suho)
3.11.
Otpornost postave na toplotu Materijal ne smije da se istopi, kapati, ili zapali na temp od min.180°C
3.12.
Skupljanje materijala pri toploti Max. 5% pri temp. od 180°C (dužinom/širinom)
3.13.
Stisak prstiju Razina 1
3.14.
Izdržljivost šavova Min. 350N
3.15.
Vrijeme skidanja rukavice Max. 3s (mokro/suho)
3.16.
Propusnost vode Dobrovoljno testiranje
3.17.
Integritet rukavice Dobrovoljno testiranje
3.18.
Otpornost na kapljice hemikalija Ne smije doći do proboja sa: H₂SO₄, HCL, NaOH,heptan